Tvarkos

Vidaus ir darbo tvarkos taisyklės

Pašalinių asmenų lankymosi Vilkaviškio r. Kybartų ,,Rasos'' mokykloje tvarkos aprašas

Mokinių mokymo namuose organizavimo tvarkos aprašas

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui, mokytojų, auklėtojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas

Pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašas

Transporto naudojimo tvarkos aprašas

Mokinių turizmo renginių organizavimo tvarkos aprašas

Dokumentų rengimo taisyklės

Mokinių konkursų ar kitų renginių organizavimo tvarkos aprašas

Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

Mokinių ugdymo organizavimo, vykdant individualizuoto pradinio, individualizuoto pagrindinio ir individualizuoto socialinių įgūdžių programos ugdymo organizavimo būtinąsias sąlygas, ekstremalios situacijos (COVID-19) metu, tvarkos aprašas

Mokinių maitinimo organizavimo mokykloje tvarkos aprašas

Darbuotojų veiksmų, įtariant galimą smurtą artimoje aplinkoje tvarkos aprašas

Reagavimo į smurtą ir patyčias mokantis nuotoliniu būdu tvarka

Mokymo(si) nuotoliniu būdu taisyklės

Pasirengimo ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu būdu priemonių planas

Informacijos apie pažeidimus teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašas

Darbuotojų veiksmų, įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir/ar kitas psichiką veikiančias medžiagas, tvarkos aprašas

Socialinės–pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas

Metinio veiklos vertinimo pokalbiu su darbuotoju tvarkos aprašas

Nuotoliniu būdu dirbančio darbuotojo darbo laiko apskaitos tvarkos aprašas

Mokykloje įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašas

Mokinių priėmimo į Vilkaviškio r. Kybartų ,,Rasos'' specialiąją mokyklą tvarkos aprašas

Darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo ir įsivertinimo, fiksavimo ir informavimo tvarkos aprašas

Krizių valdymo tvarkos aprašas

Krizių valdymo tvarkos aprašo pakeitimas ir papildymas

Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas

Darbo pareigų pažeidimų tvarkos aprašas

Pedagogų pavadavimo tvarkos aprašas

Lygių galimybių politika ir įgyvendinimo tvarka

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas

Bendradarbiavimo su mokinių tėvais tvarkos aprašas

Elektroninio dienyno tvarkos aprašas

Smurto ir patyčių prevencijos tvarkos aprašas

Smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos vykdymo tvarkos aprašas