Socialinis pedagogas

Vilkaviškio r. Kybartų ,,Rasos'' specialiosios mokyklos socialinė pedagogė Silvija Andriulevičienė

(tel. 8 609 51262; el. p. s.andriuleviciene@gmail.com)

   Darbo grafikas:

Pirmadieniais         8,00 – 11,30; 12,00 – 16,30;

Antradieniais          8,00 – 11,30; 12,00 – 16,30;

Trečiadieniais         8,00 – 11,30; 12,00 – 16,30;

Ketvirtadieniais      8,00 – 11,30; 12,00 – 16,30;

Penktadieniais        8,00 – 12,00.

 

I. TIKSLAS – teikti socialinępedagoginę pagalbą besimokantiems didelių ir labai didelių ugdymosi poreikių turintiemsmokiniams, padėti jiems ugdyti socialinius ir emocinius gebėjimus, geriau adaptuotis visuomenėje, užtikrinti sėkmingą ugdymosi procesą, vykdyti neigiamų socialinių reiškinių prevenciją, skatinti socialinį, fizinį aktyvumą bei užimtumą.

II. UŽDAVINIAI:

 1. Nustatyti, vertinti ir padėti spręsti mokinių socialines problemas;
 2. Skatinti mokinius įsitraukti į vykdomus mokykloje projektus bei akcijas;
 3. Organizuoti prevencinę veiklą;
 4. Užtikrinti aktualios informacijos sklaidą mokiniams bei pedagogams;
 5. Skatinti mokinius mokytis ir lankyti pamokas;
 6. Domėtis mokinių interesais, gyvenimo sąlygomis ir sveikatos būkle;
 7. Sekti mokinių lankomumą;
 8. Išsiaiškinti mokinių pamokų nelankymo priežastis ir jas spręsti;
 9. Stengtis užtikrinti mokinių saugumą;
 10. Organizuoti konsultacijas mokiniams;
 11. Organizuoti mokinių maitinimą;
 12. Organizuoti mokinių pavežiojimą į mokyklą ir iš jos;
 13. Ugdyti mokinių socialinius įgūdžius;
 14. Bendradarbiauti su mokyklos bendruomenes pedagogais sprendžiant problemas;
 15. Bendradarbiauti su mokinių tėvais sprendžiant mokinių problemas;
 16. Palaikyti ryšius su kitomis mokinių interesus atstovaujančiomis institucijomis.

III. PAGRINDINĖS PAGALBOS FORMOS:

 • Individualus darbas su mokiniais (konsultacijos);
 • Darbas su mokinių tėvais arba globėjais;
 • Darbas su mokyklos pedagogais;
 • Grupinis darbas mokyklos komisijose, grupėse;
 • Prevencinės veiklos organizavimas (užimtumo organizavimas);
 • Mokinių maitinimo koordinavimas mokykloje;
 • Tiriamoji veikla;
 • Informacijos sklaida;
 • Kvalifikacijos kėlimas.
 • Lietuvos Respublikos įstatymų, švietimo ir mokslo ministerijos įsakymų bei socialinio pedagogo pareigybės aprašo laikymasis.