Ugdymas karjerai

(iš Vilkaviškio r. Kybartų ,,Rasos‘‘ specialiosios mokyklos 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų ugdymo plano, patvirtinto Vilkaviškio r. Kybartų ,,Rasos‘‘ specialiosios mokyklos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V–5–148)

45. Į individualizuotų pradinio, individualizuotų pagrindinio ugdymo bei socialinių įgūdžių programų ugdymo turinį integruojama:

45.1. bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymo integruojamųjų programų – Mokymosi mokytis, Komunikavimo, Darnaus vystymosi, Kultūrinio sąmoningumo, Gyvenimo įgūdžių ugdymo programų pagrindai (Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433 „Dėl Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo”, 11 priedas „Bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymas”);

45.2. ugdymo karjerai programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-72 „Dėl Ugdymo karjerai programos patvirtinimo”;

45.6. bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymo prevencines programas įgyvendina mokytojai, klasių vadovai, auklėtojai, socialinis pedagogas, psichologas;

45.7. ugdymo karjerai programą įgyvendina klasių vadovai, auklėtojai, socialinis pedagogas;

45.16. integruojamų dalykų temos pildomos elektroniniame dienyne prie dalyko turinio;

 

Daugiau informacijos rasite mokinių ugdymo karjerai svetainėje www.mukis.lt

Metodinė medžiaga:

Smagus filmukas apie Karjeros planavimą https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=a5n8y2HicsY