Vaiko gerovės komisija

2018   m. rugsėjo 19 d. mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V-5-177 atnaujinta Vaiko gerovės komisija.

Vaiko gerovės komisiją sudaro:

Komisijos pirmininkas       – Eglė Labašauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytoja;

Komisijos nariai:                – Aušra Zelenauskienė, mokytoja, komisijos pirmininko pavaduotoja;

                                              –    Vilma Jasulaitytė, vyr. mokytoja, vyr. auklėtoja, komisijos sekretorė;

                                              –    Rimutė Deltuvienė, mokytoja, vyr. auklėtoja;

                                              –    Judita Miniotaitė-Astakhova, vyr. logopedė;

                                              –    Laura Baltrukonytė, mokinių tėvų atstovė;

                                              –    Silvija Andriulevičienė, socialinė pedagogė;

                                              –    Reda Tamošaitienė, visuomenės sveikatos specialistė.

2019 m. vasario 4 d. mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V-5-21 papildyta Vaiko gerovės komisija

                                           – Ingrida Kalinauskienė, psichologė.

 

Vaiko gerovės komisijos 2021 m. veiklos planas

Vaiko gerovės komisijos 2020 m. veiklos planas

Vaiko gerovės komisijos 2019 m. veiklos planas

Vaiko gerovės komisijos 2018 m. veiklos planas

Vaiko gerovės komisijos 2017 veiklos planas

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

     Mokyklos vaiko gerovės komisijos paskirtis – siekti užtikrinti vaikams saugią ir individualias vaiko galimybes atitinkančią ugdymo(si) aplinką, orientuota į asmeninę vaiko sėkmę ir pažangą.

     Komisija vaiko gerovės užtikrinimo klausimus sprendžia pasitelkdama tarpžinybinį bendradarbiavimą su mokyklos bendruomene, savivaldybės institucijomis (socialiniais darbuotojais, Vilkaviškio r. savivaldybės vaiko teisių apsaugos skyriumi, savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisija ir kt.).

     Komisija vadovaujasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308 „Dėl Geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais ir Aprašu.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS FUNKCIJOS

  • periodiškai atlieka mokinių lankomumo, pažangumo bei mokinių elgesio kontrolės apžvalgą, analizuoja su šiais klausimais susijusias problemas bei ieško jų sprendimo būdų;
  • analizuoja Mokyklos mikroklimatą ir planuoja priemones jo gerinimui;
  • planuoja bei koordinuoja prevencijos programų įgyvendinimą mokykloje;
  • sprendžiant su mokinių elgesiu, lankomumu ar pažangumu susidariusias problemas įtraukia mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus) ar kitas susijusias institucijas (socialiniais darbuotojais, Vilkaviškio r. savivaldybės vaiko teisių apsaugos skyriumi, savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisija ir kt.).
  • teisės aktų nustatyta tvarka inicijuoja vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės skyrimą, vaiko minimalios priežiūros priemonės pakeitimą, pratęsimą ar panaikinimą, teikia siūlymus savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijai dėl vaiko minimalios priežiūros priemonių tobulinimo;
  • pasibaigus nustatytam vaiko vidutinės priežiūros ar auklėjamojo poveikio priemonės vykdymo terminui, užtikrina sklandų vaiko įsitraukimą į ugdymo(si) procesą ir organizuoja vaikui reikalingos mokymo(si) / ugdymo(si), švietimo ar kitos pagalbos teikimą;
  • atlieka Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme nustatytas bei kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.