Vizija, misija

Vizija: Visiškai visuomenės poreikius tenkinanti regioninė specialioji mokykla intelekto sutrikimą turintiems vaikams ir jaunuoliams iki 21 metų, ugdanti dorą, pagal jo galias savarankišką, pasiruošusį integruotis į visuomenę žmogų.

Misija: Atvira visuomenei specialioji mokykla, vykdanti individualizuotą pradinį, individualizuotą pagrindinį ir socialinių įgūdžių ugdymo programas regiono mokiniams, turintiems didelių ir labai didelių ugdymo(si) poreikių, siekianti užtikrinti saugią ir sveiką ugdymo(si) aplinką pamokų ir popamokinio ugdymo metu, teikianti pedagoginę, socialinę bei psichologinę pagalbą mokiniams ir jų tėvams (globėjams).