Mokyklos taryba

Mokyklos taryba:

   Tarybos pirmininkė       – Daiva Kireilytė, mokinių tėvų atstovė;

Tarybos sekretorė          – Laura Baltrukonytė, vyresnioji logopedė, mokytoja;

Tarybos nariai:              –  Aida Matevičienė, vyresnioji mokytoja, vyresnioji auklėtoja;

                                           Rasa Švenčiūnie, auklėtojo padėjėja;

                                         –  Eglė Botyrienė, mokinių tėvų atstovė.

  Mokyklos tarybos veiklos planas 2021 metais

  Mokyklos tarybos veiklos planas 2020 metais

  Mokyklos tarybos veiklos planas 2019 metais

  Mokyklos tarybos veiklos planas 2018 metais

  Moklyklos tarybos veiklos planas 2017 metais

MOKYKLOS TARYBA

   Mokyklos Taryba yra aukščiausia mokyklos savivaldos institucija. Taryba telkia mokyklos vaikus, mokytojus, tėvus ar kitus teisėtus vaiko atstovus, vietos bendruomenę demokratiniam Mokyklos valdymui, padeda spręsti Mokyklai aktualius klausimus, atstovauti direktoriui teisėtiems mokyklos interesams.

  Mokyklos Tarybos kompetencija ir veiklos organizavimo tvarka nustatoma Mokyklos direktoriaus patvirtintuose Mokyklos Tarybos veiklos nuostatuose.

  Tarybos pirmininkas renkamas slaptu balsavimu pirmame Tarybos posėdyje. Mokyklos direktorius negali būti tarybos pirmininkas.
    Posėdžius organizuoja tarybos pirmininkas.
    Tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių.

   Į posėdžius gali būti kviečiami Mokyklos rėmėjai, socialiniai partneriai ar kiti asmenys. Nutarimai priimami Tarybos posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma. Jie yra teisėti, jei neprieštarauja teisės aktams.

   Tarybos nario įgaliojimai nutrūksta, kai pasibaigia įgaliojimo laikas, kai jis nebegali eiti savo pareigų dėl sveikatos būklės, atsistatydina, pripažįstamas neveiksniu arba kai jo elgesys nesuderinamas su Tarybos nario pareigomis. Tarybos nariai už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito juos rinkusiems mokyklos bendruomenės nariams.

MOKYKLOS TARYBOS FUNKCIJOS

•  Mokyklos Taryba teikia siūlymus dėl Mokyklos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
• pritaria Mokyklos strateginiam, metinės veiklos planams, darbo ir vidaus tvarkos taisyklėms, kitiems Mokykloje veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems mokyklos direktoriaus;
•  teikia siūlymus Mokyklos direktoriui dėl Mokyklos Nuostatų pakeitimo ar papildymo, mokyklos struktūros tobulinimo;
• išklauso Mokyklos metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus Mokyklos direktoriui dėl veiklos tobulinimo, saugių ugdymo(si) ir darbo sąlygų sudarymo;
•  teikia siūlymus Mokyklos direktoriui dėl materialinio aprūpinimo, lėšų panaudojimo;
•  svarsto bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Mokyklos direktoriui;
• deleguoja atstovus į mokytojų atestacijos ir viešo konkurso laisvai Mokyklos direktoriaus vietai užimti komisijas, teikia siūlymus, atestuojant Mokyklos direktorių, jo pavaduotojus;
• priima nutarimus kitais, teisės aktų nustatytais ar Mokyklos direktoriaus teikiamais, klausimais.